POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

PODSTAWOWE CELE POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu www.sklep.puccini.pl, zwanego dalej Serwisem, w tym jego podstron, administrowanego przez Puccini Sp. z o.o., ul. Szczecińska 1W, 72-003 Dobra, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271127, NIP 851-299-82-76, REGON 320298931, zwaną dalej PUCCINI.

Polityka prywatności zawiera obowiązujące w Serwisie zasady zbierania i wykorzystywania danych o Użytkownikach oraz przy składaniu przez Użytkowników zamówień na oferowane przez PUCCINI towary i usługi.

Nadrzędnym celem PUCCINI jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926) oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W czasie przeglądania zawartości Serwisu przez Użytkowników, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron Serwisu, przeglądane treści.

Samo przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika jego danych osobowych.

Korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu może zostać poprzedzone procesem rejestracji, z którym może wiązać się podanie przez Użytkownika jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie przez Użytkownika danych osobowych może ograniczyć mu korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu.

W ramach Serwisu zamieszczone są formularz kontaktowy oraz formularze zamówień na oferowane przez Serwis towary. Wypełnienie formularzy wiąże się z podaniem przez Użytkownika określonych danych osobowych.

Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników w związku z rejestracją i korzystaniem z Serwisu są przetwarzane przez Puccini Sp. z o.o., ul. Szczecińska 1W, 72-003 Dobra, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271127, NIP 851-299-82-76, REGON 320298931, która jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze. zm.), zwaną dalej PUCCINI.

Dane osobowe powierzane przez Użytkownika, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są w różnych celach:

 1. w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji składanych przez Użytkownika zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Serwisu;
 2. w celu rozpatrywania składanych przez Użytkownika reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);
 3. jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie od PUCCINI informacji marketingowych, w tym przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane również w celu przekazywania Użytkownikowi informacji o Serwisie, ofercie i promocjach, a także informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących z Serwisem (za wiedzą Serwisu i wyraźnym przyzwoleniem).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez PUCCINI danych osobowych może uniemożliwić świadczenie Użytkownikowi usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Użytkownika zakupów w Serwisie.

Powierzając PUCCINI swoje dane osobowe Użytkownik ma prawo wglądu do nich, prawo żądania ich aktualizacji oraz prawo żądania ich usunięcia. Dane osobowe podane przez Użytkownika w koncie Klienta Użytkownik może samodzielnie edytować w zakładce dane konta. Użytkownik może również zwrócić się do PUCCINI z żądaniem usunięcia całego konta Klienta poprzez wysłanie stosownej prośby na adres e-mail: obsluga@sklep.puccini.pl z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Serwisie.

Użytkownik Serwisu ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się z PUCCINI.

W przypadku, gdy Użytkownik Serwisu złożył zamówienie na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów lub w inny sposób wyraził zgodę na ich otrzymywanie, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celu wysłania Użytkownikowi newslettera. Jeśli Użytkownik chciałby zrezygnować z otrzymywania newslettera to może to zrobić samodzielnie w zakładce subskrypcje newslettera, kontaktując się pod wskazany adres e-mail obsluga@sklep.puccini.pl z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Serwisie.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, którego dotyczą dane osobowe oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają PUCCINI, jako administratora danych, do przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych następuje w szczególności poprzez zaznaczenie wskazanego pola (checkbox) podczas procedury mającej na celu umożliwienie Użytkownikowi korzystanie z wybranych funkcjonalności Serwisu, np. na formularzu zamówienia.

Informacje zbierane automatycznie wykorzystywane są do zarządzania Serwisem, stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa, badania ruchu Użytkowników w ramach Serwisu oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics, np. o regionie, z którego nastąpiło połączenie, numerze IP, dacie i czasie połączenia, źródle i liczbie połączeń, liczbie otwieranych podstron Serwisu lub do personalizacji zawartości podstron Serwisu. Informacje te nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi Użytkownika Serwisu i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu zalecamy zapoznanie się z treścią Pomocy przeglądarki internetowej.

PUCCINI zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto PUCCINI dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

 1. poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
 2. uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 3. adekwatne i odpowiednie,
 4. dokładne i aktualne,
 5. nie przechowywane dłużej niż to konieczne,
 6. przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
 7. bezpiecznie przechowywane,
 8. nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

Dla własnego bezpieczeństwa Użytkownik powinien:

 1. ustanowić login i unikalne 8-znakowe, alfanumeryczne hasło do konta Klienta uniemożliwiające w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie; w szczególności zalecamy stosowanie w haśle ciągu znaków i cyfr oraz dużych i małych liter;
 2. wylogować się ze strony Serwisu po zakończonej sesji (np. zakończonych zakupach); samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony Serwisu; wylogowanie ze strony Serwisu nastąpi po kliknięciu przycisku Wyloguj, który jest umieszczony w prawym górnym rogu strony;
 3. zachować login i hasło do konta Klienta w tajemnicy, w tym w szczególności nie przekazywać danych (loginu, hasła) jakimkolwiek osobom trzecim;
 4. korzystać z programów antywirusowych, w tym regularnie skanować dyski w poszukiwaniu wirusów;
 5. korzystać ze strony Serwisu wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie; korzystanie z cudzych komputerów rodzi ryzyko przechwycenia loginu, hasła lub innych danych, które Użytkownik podaje;
 6. jeśli korzysta ze strony Serwisu za pomocą obcego komputera, np. w kafejce internetowej, pamiętać o tym, aby nie zapamiętywać danych na komputerze i usunąć historię przeglądanych stron; z zapamiętanych danych może skorzystać osoba która będzie korzystała z komputera po Użytkowniku.

PUCCINI nie udostępnia zgromadzonych danych osobom trzecim, chyba że po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody Użytkownika, którego dane dotyczą lub jeśli obowiązek przekazania danych osobowych wynika z przepisów prawa. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa PUCCINI może zostać zobowiązana przez upoważnione do tego organy państwa do ujawnienia danych, w tym adresu IP Użytkownika Serwisu.

PUCCINI, jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych zebranych w ramach Serwisu, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

INFORMACJE TECHNICZNE

Informacje techniczne – pliki cookies

W Serwisie wykorzystywane są pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu Użytkownika możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu Użytkownik nie musi każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zapamiętanie towarów dodanych przez Użytkownika do koszyka, czy dostosowanie treści strony do zainteresowań Użytkownika. Dzięki plikom cookies możliwe jest zbieranie danych statystycznych Serwisu, co pozwala na rozwijanie Serwisu zgodnie z preferencjami Klientów.

Pliki cookies nie zawierają danych identyfikujących Użytkownika, na ich podstawie nie można ustalić tożsamości Użytkownika. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzenia końcowego i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

Rodzaje wykorzystywanych plików cookies

W trakcie korzystania przez Użytkownika z Serwisu wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. sesyjne pliki cookies, które zbierają informacje o czynnościach Użytkownika i istnieją tylko w czasie trwania danej sesji, która rozpoczyna się w momencie otworzenia strony Serwisu i kończy jej zamknięciem,
 2. trwałe pliki cookies, które są przechowywane na urządzeniu teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) i pozostają w nim przez dłuższy czas po zamknięciu przeglądarki internetowej,
 3. własne pliki cookies zamieszczane przez Serwis PUCCINI oraz cookies umieszczane przez podmioty trzecie, zatwierdzone przez PUCCINI, w tym cookies narzędzia Google Analytics, używane do analizy działań Użytkowników Serwisu w celach statystycznych.

Serwis wykorzystuje również poniższe rodzaje plików cookies

 1. Pliki niezbędne do działania Serwisu - pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Serwisu, logowanie do Serwisu, nawigowanie po Serwisie oraz dokonywanie zakupów; bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe;
 2. Pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w Serwisie; brak tych plików uniemożliwi bezpieczne dokonanie transakcji;
 3. Pliki statystyczne - umożliwiają PUCCINI zbieranie informacji statystycznych na temat sposobu korzystania z Serwisu;
 4. Pliki funkcjonalne - pliki umożliwiające zapamiętanie ustawień i preferencji Użytkownika; dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu Użytkownika m. in. nie jest niezbędne każdorazowe wpisywanie loginu i hasła;
 5. Pliki reklamowe - pliki umożliwiające otrzymanie spersonalizowanej reklamy; pliki te mogą być wykorzystywane przez Serwis lub przez współpracujące z Serwisem podmioty świadczące usługi reklamowe, dzięki czemu może zostać wyświetlona reklama dostosowana do Użytkownika zainteresowań, a ilość wyświetleń reklamy może być limitowana dzięki czemu reklamy będą mniej uciążliwe itp.
 6. Pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook, Google+, Pinterest), z których Użytkownik korzysta z Serwisem.

Zasady ochrony prywatności w serwisach podmiotów trzecich

 1. FACEBOOK - PUCCINI umieszcza na stronach swojego Serwisu przyciski „Lubię to” i "Udostępnij" powiązane z serwisem Facebook. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając przycisku "Lubię to" lub rekomendując obraz bądź sekcję strony, Użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązuje polityka prywatności firmy Facebook. Z polityką tą można zapoznać się pod sąsiednimi linkami. (https://www.facebook.com/help/cookies)
 2. YOUTUBE - PUCCINI osadza na stronach swojego Serwisu klipy wideo udostępniane z serwisu YouTube. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu YouTube. YouTube śledzi odtwarzanie klipów wideo, a śledzenie to odbywa się zgodnie z polityką prywatności Youtube, która jest dostępna pod sąsiednim linkiem. (https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/)
 3. PINTEREST - PUCCINI umieszcza na stronach swojego serwisu przyciski dodawania wpisów na Pinterest, które są powiązane z serwisem Pinternest. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Pinternest. Dodając wpis, Użytkownik loguje się w serwisie Pinternest, w którym obowiązuje polityka prywatności firmy Pinternest. Z polityką prywatności można zapoznać się pod sąsiednim linkiem. (https://about.pinterest.com/pl/privacy-policy)

Co zrobić, jeśli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie plików na swoim urządzeniu?

Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookies.

Zgoda może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.

Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie tych plików na swoim urządzeniu powinien odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookies na urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu Użytkownika o zapisaniu danego pliku na jego urządzeniu. Użytkownik może również za każdym razem po wizycie w Serwisie usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji Pomoc przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

Ustawienia przeglądarki urządzenia Użytkownika pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyraża on zgodę, aby pliki te zapisywane były na jego urządzeniu.

W ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. PUCCINI nie ma wpływu na prowadzoną przez ich administratorów politykę prywatności oraz wykorzystywania plików cookies. Zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administratorem danej strony celem uzyskania informacji na ten temat.

Poniżej informacje jak wyłączyć oraz włączyć pliki cookies w najczęściej używanych przeglądarkach internetowych:

 1. INTERNET EXPLORER - W wyszukiwarce Internet Explorer kliknąć: Narzędzia/Opcje internetowe/ Blokuj wszystkie cookies (http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/block-or-allow-cookies)
 2. GOOGLE CHROME - W wyszukiwarce Google Chrome kliknąć: Menu Chrome w prawym górnym rogu/ Ustawienia/ Pokaż ustawienia zaawansowane/ Ustawienia treści w sekcji prywatność/ Zablokuj pliki cookie i dane z witryn innych firm (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en)
 3. FIREFOX - W wyszukiwarce Firefox kliknąć : Narzędzia/ Opcje/ Prywatność/ Z listy Program Firefox Będzie używał ustawień użytkownika/ Wybrać odpowiednią opcję (https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka)
 4. OPERA - W wyszukiwarce Opera kliknąć: Ustawienia/Preferencje/Zaawansowane/Ciasteczka/Wybrać odpowiednią opcję (http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html)
 5. SAFARI - W wyszukiwarce Safari kliknąć: Ustawienia" w prawym górnym rogu/Preferencje/Prywatność/Wybrać odpowiednią opcję (https://support.apple.com/kb/ph5042?locale=pl_PL)
 6. URZĄDZENIA MOBILNE - Otwórz: Internet/Ustawienia/Prywatność/Ustawienia cookies

POZOSTAŁE INFORMACJE TECHNICZNE

Informacje o lokalizacji są wykorzystywane do dostosowania zawartości Serwisu do potrzeb Użytkownika, np. szukając danych o położeniu Salonów firmowych w pierwszej kolejności mogą zostać wskazane te znajdujące się w najbliższej okolicy Użytkownika.

Serwis stosuje najnowsze technologie i specjalne procedury ochrony danych osobowych. Wykorzystuje nowoczesne mechanizmy ochrony przekazywanych danych, w tym w szczególności połączenia szyfrujące.

Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszej Polityce prywatności mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad Użytkownik zostanie poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszej Polityki prywatności na stronie internetowej Serwisu.

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych Użytkowników Serwisu oraz wykorzystywaniem plików cookies, w tym dotyczące niniejszej Polityki prywatności i plików cookies prosimy kierować na adres PUCCINI lub e-mail: obsluga@sklep.puccini.pl